Rok założenia: 1995
 

P r z e d s i ę b i o r s t w o   U s ł u g   G e o d e z y j n y c h   i   H a n d l u
inż. Ireneusz Grzegorek i Dawid Zieliński

 

Adres :   40-600 Katowice
                ul. Kościuszki 229              

Kontakt  tel./fax : (0 32) 206 31 48, 
                e-mail :  vektor@geodeta.katowice.pl

 

Polecamy usługi geodezyjne w zakresie:

  • rozgraniczeń i podziałów gruntów, oraz sporządzania dokumentów geodezyjnych do celów formalno-prawnych,
  • pomiarów sytuacyjno-wysokościowych aktualizacji map do celów projektowych,
  • obsługi geodezyjnej budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego,
  • tyczenia tras komunikacyjnych oraz obiektów naziemnych oraz sieci uzbrojenia terenu,
  • pomiarów powykonawczych i inwentaryzacyjnych,
  • pomiarów specjalnych - pomiary odkształceń obiektów wysokich, suwnic, fundamentów maszyn itp.


Jesteśmy otwarci na współpracę przy dużych zadaniach inwestycyjnych!!!